Praktijk VerbeterKunst
Last omzetten in kracht, verlicht het leven.

Impressum / Gegevens/ Disclaimer

VerbeterKunst staat voor een praktijk waarin gewerkt wordt aan persoonlijke verbetering
op het gebied van relatie met kinderen, gezondheid, opvoeding, werk en een zinvol bestaan

Eigenaresse is Mariëlla Kunst; ervaringsdeskundige, gecertificeerd Mental Coach en Trauma-verwerking Coach.

Tijdens de coach-sessies wordt er gewerkt via de VBK-methode®. De VBK-methode® staat voor VerbeterKunst-methode®. Deze methode is uniek, geregistreerd en eigendom van Mariëlla Kunst. Ook kan er tijdens de sessies BBRM® toegepast worden. BBRM® staat voor Brain Body Rebalancing Method®. Dit is een nieuwe ontspanningsmethode welke ook ontwikkeld, geregistreerd en eigendom is van Mariëlla Kunst. 

KvK nummer: 70052735

BTW-nummer: NL136072513B02

Zowel de VerbeterKunst-methode (VBK-methode®) als de ontspanningsbehandeling: Brain Body Rebalancing Methode (BBRM®) staan geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de Intellectuele Eigendom, Identificatienr.: 10217

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.verbeterkunst.nl en www.verbeterkunst.com) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

VerbeterKunst streeft ernaar altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VerbeterKunst niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VerbeterKunst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evengoed voor het niet goed functioneren van de website. 
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail, kan niet zonder meer een relatie tussen VerbeterKunst en de gebruiker van de website ontstaan. 

Reset vanuit het brein

De VBK-methode® gaat uit van de mogelijkheid dat er tijdens de behandelingen in de kern van het brein een reset gaat plaatsvinden. Deze reset zorgt voor een verlaging van spanning in het functioneren van de Amygdala. De Amygdala ligt in het centrum van het brein; in het reptielenbrein. Dit deel grijpt in wanneer er angst is. Hierdoor is een mens in staat om te vechten, vluchten of te bevriezen. Wanneer de persoon negatieve onverwerkte ervaringen (trauma's) met zich meedraagt, werkt de Amygdala vanuit meer spanning dan normaal zou gebeuren. Via de VBK-methode® en BBRM® worden deze ervaringen in volledigheid verwerkt. De overtuiging binnen VerbeterKunst is dat daarmee een reset in het brein heeft plaatsgevonden. 

Deze theorie is puur een theorie vanuit VerbeterKunst en wordt ondersteund door diverse artsen en psychologen. Er bestaat echter nog geen wetenschappelijke onderbouwing of verklaring m.b.t. deze theorie. VerbeterKunst gelooft in deze theorie, maar pretendeert dus niet dat dit een feitelijke waarheid is. Tot er een wetenschappelijke verklaring is, zal VerbeterKunst haar kracht en succes kunnen aantonen aan de hand van aantoonbare succesvolle resultaten bij cliënten.

Duur van de behandeling en mogelijke gevolgen

Zoals elders aangegeven op de website heb ik de ervaring dat mijn cliënten met gemiddeld 10 afspraken het gestelde doel bereikt hebben. De snelheid en haalbaarheid van de gestelde doelen is niet alleen afhankelijk van mijn inzet, maar hangt ook af van de inzet door de cliënt en de medewerking vanuit zijn/haar omgeving. Er wordt dus gestreefd naar een gemiddelde van 10 afspraken, maar garanties zullen en kunnen hier niet voor gegeven worden.

Wanneer er medicatie gebruikt wordt door mijn cliënt, kan ernaar gestreefd worden om dit in mindering te gaan brengen. Hier kunnen geen garanties aan verbonden worden. VerbeterKunst geeft geen advies over vermindering of verandering van medicatie, anders dan dat hiervoor verwezen wordt naar de (huis)arts en of andere specialist. VerbeterKunst kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke gevolgen tijdens of na verandering van medicatiegebruik.

Het gedrag van mijn cliënten zal na de behandeling verschillen gaan vertonen met het gedrag vóór de behandeling. Dit wordt vooraf met de cliënten besproken en cliënten worden ook verwezen naar deze website. Meer informatie hierover is te vinden via Tijdens en na de behandelingsperiode. VerbeterKunst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schadelijke gevolgen binnen het privé en/of zakelijke leven.

Emotionele periode

Tijdens de behandelingsperiode wordt de nadruk gelegd op het laten vrijkomen van emoties. Binnen VerbeterKunst wordt dit proces zo goed en veilig mogelijk begeleid. Cliënten en hun partners worden tijdens de intake duidelijk verteld wat ze kunnen verwachten en hoe ze ermee om kunnen gaan. Het kan voorkomen dat de emotie "boosheid" -na vele jaren van opkroppen- flink naar buiten gaat komen. "Boosheid" is binnen VerbeterKunst volledig acceptabel zolang deze geuit wordt zonder beschadiging van mens en omgeving. Onder geen enkele voorwaarde accepteert Mariëlla Kunst dat er verbaal of fysiek geweld op haar persoonlijk of op haar praktijk VerbeterKunst geprojecteerd wordt. Voor deelname aan de behandeling zal de cliënt (inclusief partner) hiervoor een verklaringsakkoord moeten ondertekenen. Wordt er wel soortgelijk geweld gepleegd, dan stopt de behandeling direct of bij herhaling na één waarschuwing. Ook kunnen er juridische stappen ondernomen worden. Tevens wordt geweld naar derden niet getolereerd en VerbeterKunst kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

E-mail

VerbeterKunst garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. 
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail naar VerbeterKunst te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VerbeterKunst heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. VerbeterKunst aanvaardt dan ook geen schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van VerbeterKunst zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat er vanuit VerbeterKunst vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.